डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृती योजना २०२२-२३ | Sarthi scholarship

Sarathi Scholarship
Sarathi Scholarship

सन २०२२-२३ या वर्षात देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थामध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मराठा, कुणबी,
मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा विद्यार्थ्यांना छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास
संस्था (सारथी), पुणे संस्थेमार्फ़त डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती(Sarathi scholarship) या योजनेकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

Table of Contents

शासनाची अधिसूचना

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण ब मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे अन्वये सारथी संचालक
मंडळाच्या बैठकोत मान्य ठरावानुसार राज्यातील ३०० मराठा,कुणबी,मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा विद्यार्थ्यांना सन
। २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण -१, दि.०८/११/२०१७ व शासन शुध्दीपत्रक क्र.:
ईबीसी-२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण -१, दि. १९/०३/२०१८ शासन निर्णयांसोबतच्या परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद शेक्षणिक
संस्थाच्या इतर शाखा / उपशाखा निर्माण झाल्यास त्यामध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना देखील सदरहू योजना लागू राहील.
या नामांकित संस्थामधील पूर्णवेळ = डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती
प्रदान करण्याचा निर्णय सारथीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार सन २०२२ -२३ या शैक्षणिक वर्षांकरिता

मराठा,कुणबी,मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा(Sarathi scholarship) विद्यार्थ्यांकडून दि. २१.११.२०२२ सायंकाळी ६. १५ पर्यंत अर्ज मागविण्यात
येत आहेत.

अर्ज करण्यासाठी –

– https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6xR73ne6ozEd3XKocfpVMbIn4HNe426rIshqW-2c25HfUZg/viewform

Sarthi scholarship

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here